Binnenkort online!
 

Huisregels De Muze te Rosmalen

Algemeen
De door u gehuurde woning maakt deel uit van een complex waartoe ook de algemene ruimten en de omgeving behoren.

Middels deze algemene huisregels willen wij meer duidelijkheid geven aan die zaken die het onderling woongenot moeten bevorderen en de leefbaarheid moeten garanderen. Voor wat betreft de regels en voorschriften is het belangrijk dat u zich hieraan houdt. Door het naleven van alle geboden, verboden en minder dwingend bedoelde raadgevingen zult u in staat zijn optimaal gebruik te maken van uw woning en het leefklimaat goed te houden. Vanuit het collectief van bewoners en de beheerorganisatie zijn de belangen tot naleving van de vermelde regels eenduidig. De toepassing van deze (huis)regels wordt derhalve vanuit dit collectief verplicht gesteld. Hiervoor vervalt echter geen enkele contractuele verplichting. Samen met u trachten wij het woongenot voor alle bewoners te handhaven en waar nodig te bevorderen.

Toegang tot appartementen
Doe de deur niet openen voor onbekenden. Hierdoor voorkomt u dat ongewenst personen het gebouw betreden. Ter voorkoming van ongewenst bezoek dienen alle toegangen naar buiten te allen tijde afgesloten te worden. Bij het betreden of verlaten van het gebouw controleren dat de deur in het slot is gevallen.

Gemeenschappelijke ruimten
De gemeenschappelijke ruimten, waaronder met name begrepen de centrale entreehal op de begane grond en het liftportaal op de verdiepingen, kunnen alleen gebruikt worden om te gaan naar en te komen van de gehuurde ruimten.
Van de huurders wordt verwacht dat de gemeenschappelijke ruimten ordentelijk worden gebruikt.
Voorkomen moet worden dat voorwerpen, goederen, afval, ongewenst drukwerk en dergelijke in deze ruimten wordt achtergelaten.
Bij het vervoer van goederen door de gemeenschappelijke ruimten moet worden voorkomen dat de gebruikte transportmiddelen schade toebrengen aan vloeren, wanden en dergelijke.
Het is niet toegestaan te roken in de gemeenschappelijke ruimten en de liften.

Gebruik personenlift
De lift mag in beginsel alleen worden gebruikt voor personenvervoer en voor het vervoer van handbagage tot het in de lift aangegeven maximum gewicht, dan wel het maximaal aantal personen. Het is niet toegestaan de lift te blokkeren of vast te houden.
Voor het vervoeren van goederen, bijvoorbeeld bij verhuizingen, kan in overleg een nadere regeling worden getroffen. In ieder geval dient dit aan de medebewoners te worden medegedeeld.
Het is niet toegestaan de wettelijk voorgeschreven keuringssticker die in de lift aanwezig is te verwijderen.

Vandalisme- en inbraakveiligheid
Hoewel wij middels behandeling van dit thema u geen onnodige angst willen toebedelen, komen er situaties voor waarin vormen van schade als gevolg van inbraak voorkomen hadden kunnen worden. Het is verstandig de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen waar het gaat om het afstaan van sleutels aan derden. Leg uw sleutel niet onder de deurmat en sluit uw voordeur, na het dichttrekken met de sleutel af. Denk ook aan het vergrendelen / afsluiten van de balkondeur en ramen.
De huurder wordt geadviseerd geen toegang te verschaffen aan onbekenden die zich melden via het bellentableau dan wel mee wensen te lopen bij het openen van de toegangsdeur van het complex. Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht hier aan mee te werken.

Brandveiligheid
De brandveiligheid speelt een belangrijke rol in appartementencomplexen. Onderstaande aanbevelingen hebben dan ook met name betrekking op appartementencomplexen.
 • De toegang naar noodtrappen en –uitgangen moet in het kader van de brandveiligheid te allen tijde vrijgehouden worden. Een veilige en snelle doorgang moet mogelijk blijven.
 • In alle algemene ruimten en voorzieningen geldt een rookverbod. In het kader van de brandveiligheid maar uit begrip voor de niet-rokende medemens is het van belang dit rookverbod te respecteren.
 • Het houden van open vuur op het balkon, bijvoorbeeld voor het houden van een barbecue is evenmin toegestaan. Dit geldt ook voor opslag van overmatige brand- of lichtontvlambare stoffen. Opslag van overmatige brand- of lichtontvlambare stoffen in de bergingen is evenmin toegestaan.
 • U wordt verzocht ongewenst drukwerk niet in de algemene ruimten achter te laten. Achtergebleven drukwerk staat niet alleen slordig maar verhoogt eveneens het brandgevaar als gevolg van vandalisme. Het niet verpakt deponeren van papier in de vuilniscontainer kan eveneens uitnodigen tot brandstichting.
 • Bij brand: Blijf vooral kalm en raak niet in paniek. Meldt de gesignaleerde brand via 112 aan de brandweer. Zodra u geen kans ziet om een beginnende brand zelf te doven, brengt u zichzelf en anderen zo spoedig mogelijk in veiligheid. Vermijd het gebruik van de lift en vlucht via de kortst mogelijke veilige weg naar buiten.

Fietsen
Het is niet toegestaan fietsen, brommers of ander (rollend) materieel in de algemene ruimten zoals de gemeenschappelijke entree, lift, trappenhal, galerij, portiek of corridor mee te nemen of te stallen, behoudens voor minder valide bestemde hulpmiddelen op de daartoe nadrukkelijk bedoelde of gedoogde stallingsplaatsen.

Verhuizing
Zodra u over uw nieuwe woning beschikt wilt u uiteraard zo snel mogelijk uw woning inrichten. De daarmee gepaard gaande activiteiten kunnen voor de bewoners in uw straat of wooncomplex soms overlast geven. Zorg derhalve dat u bij het inrichten en verhuizen zo min mogelijk overlast aan de omwonenden bezorgt. De regels gelden uiteraard, voor zover van toepassing, ook voor bewoners die een woning verlaten. Let op de volgende zaken:
 • Geef zo spoedig mogelijk uw gegevens inclusief meterstanden door aan uw water-, gas- en elektriciteitsleverancier.
 • Wij adviseren u, voordat u uw woning intrekt, even kennis te maken met uw toekomstige buren en hen te informeren over de door u voorgenomen verhuis- en inrichtingsactiviteiten.
 • Probeert u luidruchtige activiteiten zoals boren, timmeren of bijvoorbeeld schuiven met meubels in de avonduren en op zon- en feestdagen zoveel mogelijk te vermijden. Van 20.00 uur tot 9.00 uur is dit zeker niet meer toegestaan.
 • Het is van belang tijdens het verhuizen schade aan voorzieningen in uw woning zoals deuren, kozijnen, trappen enz. te voorkomen. In het geval dit onverhoopt toch mocht plaatsvinden dient u spoedig voor herstel zorg te dragen door vb&t hierover te informeren zodat in nader overleg reparatie kan plaatsvinden.
 • Het is niet toegestaan verhuisafval zoals grote verpakkingen, vloerbedekkingen, meubels of enig bouwafval te deponeren op straat of in het wooncomplex. Dit afval dient u op eigen initiatief en op verantwoorde wijze af te (laten) voeren.
 • Verhuizen levert al snel en onbedoeld vervuiling op. Het is gewenst dat u deze direct na afloop van de verhuisactiviteit of minstens één maal per dag schoonmaakt.
 • U wordt verzocht eventueel aanwezige deurdrangers van de algemene toegangsdeuren tijdens het verhuizen niet te demonteren. Het is beter de deur open te laten door er iets voor te plaatsen. Let u er echter op dat dit zo kort mogelijk duurt en dat u toezicht houdt op de entree zodat onbevoegden niet ongemerkt kunnen binnenlopen.
 • Het is niet toegestaan de lift langdurig te blokkeren. Medebewoners zijn soms afhankelijk van de lift en moeten dus binnen een redelijk korte tijd over de lift kunnen beschikken.

Overlast
Woonklimaat heeft in sterke mate betrekking op geluidsoverlast, waarvoor wij de volgende adviezen en regels geven:
 • Gebruik radio, tv en andere geluidsapparatuur of muziekinstrumenten zodanig, dat andere bewoners hier geen last van ondervinden.
 • Voorkom zoveel mogelijk werkzaamheden als boren, timmeren en dergelijke in de avonduren en op zon- en feestdagen. Maar doe dit zeker niet tussen 20.00 uur en 9.00 uur.
 • Vermijd geluidsoverlast als gevolg van huisdieren. Vaak leveren met name honden die alleen thuisblijven de nodige overlast.
 • Voorkom contactgeluiden die kunnen ontstaan doordat harde voorwerpen op een harde vloerbedekking tikken of vallen. Denk hierbij ook aan het dichtslaan van deuren.
 • Het is vanuit sociale overwegingen niet toegestaan in de algemene ruimten, trappenhuis en lift te roken. Sommige van uw medebewoners kunnen ernstige ademhalingsproblemen ondervinden van rooklucht.
 • Voorkom stankoverlast als gevolg van langdurige vuilopslag, kooklucht, huisdieren of andere zaken. Mocht dit toch onverhoopt voorkomen tracht dan de oorzaak aan te pakken en eventuele maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling.
 • Werp geen oude bloemen, planten, bladeren e.d. van planten op uw balkon naar beneden. Ze kunnen op lager gelegen balkons terechtkomen of op mensen, die in het gras lopen, vallen.
Wanneer u hinder ondervindt van het gedrag van uw buren, is het verstandig om hier eerst op een rustige en vriendelijke manier over te praten. Met een beetje wederzijds begrip is de kans groot dat u samen tot een oplossing kunt komen. Mocht praten onverhoopt niet (meer) mogelijk zijn dan kunt u een en ander schriftelijk aan uw buren overbrengen.
Ondanks dat wij als beheerorganisatie niet direct aansprakelijk zijn voor het gedrag van bewoners is ons er veel aan gelegen er voor te zorgen dat bewoners prettig wonen. Mochten meerdere pogingen om met de vermeende veroorzaker van de overlast contact op te nemen niet helpen, dan kunt u dit schriftelijk melden bij vb&t vastgoedmanagement. Wij zullen dan, na beoordeling onzerzijds, in overleg verdere stappen ondernemen. Eventueel kan door u de politie worden ingeschakeld.


Afvalbeheer
Het is in het kader van hygiëne en netheid noodzakelijk om het huisvuil op een verantwoorde wijze te beheren. Per gemeente is de situatie echter anders. Desalniettemin wijzen wij u op de onderstaande algemeen toepasbare regels:  
 • Het huisvuil dient u te deponeren in daarvoor bestemde vuilcontainers. U wordt verzocht geen glas(scherven) in de vuilniszakken te gooien of kapotte zakken te gebruiken. Het is niet toegestaan dat u het huisvuil tijdelijk aan de straat of bij uw voordeur plaatst. Afgezien van het feit dat het huisvuil snel ongedierte aantrekt en onnodige stankoverlast kan veroorzaken geeft het geen aantrekkelijk aanzien.
 • Grof huisvuil (oude vloerbedekkingen, oude meubelen enzovoort) wordt door de reguliere reinigingsdienst niet meegenomen. Het is derhalve niet toegestaan grofvuil bij het normale huisvuil te plaatsen. Iedere gemeente heeft een bepaalde regeling voor het ophalen van grofvuil. U kunt de gemeentelijke reinigingsdienst bellen voor inlichtingen en onnodige verwijderingskosten voorkomen indien grof huisvuil in opdracht van vb&t verwijderd moet worden.
 • Voor oud papier zijn per gemeente andere voorzieningen. Voor meer informatie kunt u de gemeente raadplegen.
 • In de meeste gemeenten staan her en der glascontainers. Groente-, fruit- en tuinafval wordt op de meeste plaatsen al apart ingezameld. Voor informatie inzake chemisch afval kunt u terecht bij de gemeentelijke milieudienst.
Aanpassingen aan het gehuurde
Het inrichten van een woning is een leuke bezigheid, waarover velen langdurig nadenken. De keuze van vloer- en wandafwerking alsmede de indeling van uw woning bepalen in sterke mate of u zich thuis gaat voelen of niet. Hoewel de inrichting en het gebruik van uw woning een persoonlijke zaak is, kunnen bepaalde inrichtingskeuzes en woningaanpassingen van invloed zijn op het woongenot van uw buren, het aanzien van het wooncomplex en, indien van toepassing, op enigerlei wijze van belang zijn voor de verhuurder. Let derhalve op de onderstaande punten.
 • Binnenschilderwerk; Hoewel de kleurkeuze van het interieurschilderwerk moet kunnen voldoen aan uw persoonlijke wensen, is het van belang uw woning bij een eventuele toekomstige huurbeëindiging wederom in algemeen geaccepteerde interieurkleuren op te leveren. Het dekkend schilderen van blank geschilderd houtwerk is zeker niet toegestaan.
 • Buitenschilderwerk; Het zelf uitvoeren van al het buitenschilderwerk is niet toegestaan. De planning en uitvoering wordt gecoördineerd door vb&t. Ook het schilderen van ruw betonwerk is verboden. Diverse kleurkeuzes in de gevel beïnvloeden de uitstraling van het wooncomplex in negatieve zin en een foutieve keuze van verfsystemen kan kostenverhogend zijn voor het reguliere onderhoud.
 • Harde vloerbedekkingen; Parket, vloertegels, marmoleum of andere harde vloerbedekkingen kunnen tot uw persoonlijke inrichtingvoorkeuren behoren. Omdat dit type vloerbedekking makkelijk contactgeluiden doorgeeft naar aangrenzende woningen heeft u schriftelijke goedkeuring nodig van de beheerorganisatie. Daar waar het kan wordt toestemming gegeven en worden eventueel aanvullende (geluidsisolatie)voorwaarden gesteld. Voor sommige woningen kunnen wij het leggen van harde vloerbedekkingen helaas niet toestaan.
 • Vermijden lekkages; In de meeste woningen zijn leidingen in de vloer gelegd. Boor, schroef of spijker daarom niet in de vloer of plafond. Ook in de wanden moet u de nodige voorzichtigheid betrachten. Beschadiging van leidingen kan gevaarlijk zijn, veel hinder veroorzaken en tot een hoge schadepost leiden.
 • Raamdecoratie; Let bij het inrichten van uw woning op het aanzicht vanaf de buitenkant van het complex. Hierbij denken wij aan een nette vitrage of andere raamdecoratie. Indien u in verband met de inrichtingsactiviteiten de ramen tijdelijk wilt afplakken verzoeken wij u dit svp zo kort mogelijk te doen. Het is niet toegestaan zaken langdurig of permanent uit het raam, buiten het “gevelvlak” te hangen.
 • Inrichting gevel en/of balkon; Het hangen of plaatsen van reclame, (schotel)antennes, wasdroogrekken of andere ‘ontsierende elementen’ op of aan de gevel of eventueel balkon zijn nadrukkelijk niet toegestaan tenzij niet vanaf het straatniveau zichtbaar zijn. Het bevestigen van zaken aan het balkon of de gevel zijn uit oogpunt van veiligheid en aanzien verboden. Het plaatsen van elementen aan de achtergevel is onder bepaalde condities toegestaan, mits deze vanaf straatniveau niet zichtbaar zijn of het uitzicht van omwonenden belemmeren.
 • Zonwering; Wanneer u uw woning van zonwering wilt voorzien, moet u hiervoor schriftelijk goedkeuring aanvragen bij vb&t. Hoewel het aanbrengen van een zonwering in slechts zeer uitzonderlijke gevallen niet is toegestaan worden er wel eisen gesteld aan constructie, kleur en soms merk van het zonweringsysteem. Afwijkende zonweringen zijn niet toegestaan.
 • Bouwkundige aanpassingen in de woning; Indien u een bouwkundige aanpassing van uw woning wenst is het van belang uw plannen ter goedkeuring aan vb&t voor te leggen. Deze aanvraag moet u schriftelijk indienen voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en tekening. vb&t controleert dan de veiligheid, technische en eventuele contractuele aspecten van de aanvraag.
(Huis)dieren
Conform de bepalingen van het huurcontact is het de huurder niet toegestaan in of bij het gehuurde dieren te houden die overlast veroorzaken. Uitwerpselen van dieren in de gemeenschappelijke ruimten, dienen door de betreffende eigenaars per ommegaande opgeruimd te worden. Mocht er naar aanleiding van huisdieren overlast ontstaan, praat dit dan zoveel mogelijk met elkaar uit.

Daarnaast verzoeken wij u geen voedselresten op het gazon te gooien ter voorkoming van het aantrekken van ongewilde dieren(muizen, ratten, etc). Voer geen vogels aangezien deze zowel directe als indirecte overlast zullen veroorzaken. Het buitenhangen van pinda’s of vetbolletjes in de winter is overigens geen bezwaar.

Parkeren (garages, parkeerplaatsen)
In meer of mindere mate kunnen in of rondom het wooncomplex zich parkeerproblemen voordoen. Deze kunnen voor de bewoners zeer vervelende consequenties hebben maar zijn vaak te voorkomen indien alle bewoners zich aan de plaatselijke regels of algemene normen houden.
 • Plaats uw auto zo recht mogelijk in een parkeervak
 • Plaats uw auto niet op een andere plaats. Dit voorkomt capaciteitsproblemen en irritatie bij buurtbewoners.
 • Sluit de garagepoort altijd of zie in geval van automatische sluiting er op toe dat deze zich vanzelf sluit.
 • Het is niet toegestaan om in verband met de veiligheid in garages uitvoerige reparatiewerkzaamheden te verrichten.
Vakantie of langdurige afwezigheid
Voordat u met vakantie gaat of meerdere dagen afwezig bent, is het belangrijk dat u, behalve de verzorging van uw huisdieren en planten nog een aantal zaken goed regelt:
 • Sluit alle apparaten af van elektra en sluit de hoofdkraan van water en gas af. Let er echter op dat als u in het stookseizoen meerdere dagen van huis bent de waterleidingen en cv-installatie niet kunnen bevriezen. Dit kunt u voorkomen door alle leidingen af te tappen. Voor het geval u ervoor kiest de cv-installatie door te laten stoken dient u frequente controle van de installatie door derden te verzorgen. Bevriezing van waterleidingen of het cv-circuit kunnen tot kostbare schades leiden.
 • Informeer buren over uw vertrek en laat hen weten wie tijdens uw afwezigheid beschikt over een sleutel van uw woning en laat uw vakantieadres achter. In geval van nood, bijvoorbeeld bij ernstige lekkages, kan het nodig zijn toegang tot de woning te verkrijgen.
 • Let op de inbraakgevoeligheid gedurende uw afwezigheid, zie het hoofdstuk “inbraakveiligheid”.
Technische storingen
Controleer alvorens u tot melding van de storing overgaat goed of u de storing niet zelf kunt verhelpen. Vaak komt het voor dat storingen of klachten eenvoudig zelf te verhelpen zijn. Bij twijfel of feitelijke technische storingen kunt u uiteraard altijd de servicedesk van vb&t bellen, zodat in nader overleg met onze servicemedewerker al dan geen vervolgactie kan worden ondernomen. De wijze waarop en op wiens kosten storingen moeten worden verholpen is afhankelijk van de eigendomssituatie, huurovereenkomsten of specifieke complexsituaties. Nadrukkelijk willen wij u er op wijzen dat door u zelf, zonder voorafgaand overleg met de servicemedewerker, opgedragen werkzaamheden of uitgevoerde werkzaamheden niet door ons zullen worden vergoed.
 

Laatste tweets van GrooteW